Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn.

Bel (0186) 630200

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Huisarts Quispel

Welkom op de website van huisartsenpraktijk F. Quispel.

Het doel van de praktijk is het leveren van zorgvuldige en deskundige huisartsenzorg in en van uit een goed georganiseerde praktijk, waarbij een goede werksfeer een belangrijk element vormt.
Mijn persoonlijk doel als huisarts is een werkomgeving te creëren die prettig is voor zowel medewerkers, patiënten als mijzelf. Verder streef ik naar vriendelijkheid en betrokkenheid. Daarnaast vind ik een open houding en laagdrempelig zijn erg belangrijk binnen de grenzen van duidelijke praktijkregels.

Openingstijden

Uitgelicht

Zoekt u betrouwbare medische informatie op internet? Wij raden deze site(s) aan.

Thuisarts.nl

Ziekenhuis.nl

Ikazia ziekenhuis

Maasstad ziekenhuis

Wat speelt er nu?

Komst militair arts in opleiding mw. van Wieren

21 januari 2019

Per 1 maart 2019 zal militair arts in opleiding Mw. G. van Wieren gaan starten in onze praktijk. Zij zal in de praktijk werkzaam zijn tot 1 september 2019.

Zomervakantie

De praktijk is vanwege zomervakantie gesloten van maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli 2019 en van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 31 augustus 2019.

Medewerkers

F. Quispel
Huisarts

Werkt op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag

Rianne Mens
Assistente

Werkt op: maandag, dinsdag en donderdagochtend 

Leonie Reedijk
Assistente

Werkt op: maandag, woensdagochtend en vrijdag 

Jannet Korpel
Praktijkondersteuner Somatiek

Werkt op: maandag en dinsdag

Talitha Kooistra
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op: donderdag en vrijdagochtend

Joyce Arkesteijn
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op: donderdagmiddag en vrijdag

Bram de Vrind
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op: maandag en woensdag

Marjolein de Haas
Diëtiste

Werkt op: woensdagmiddag en donderdagmiddag

Meer informatie

 • Uw huisarts, doktersassistentes en praktijkondersteuners zijn er niet alleen voor recepten en consulten.

  Zo doet de huisarts ook verrichtingen, te weten chirurgische ingrepen (zoals moedervlekken of andere huidafwijkingen verwijderen of teennagelingrepen), plaatsingen van spiraal of anticonceptiestaafje en injecties bij bijv. slijmbeursontsteking of tenniselleboog. Uw huisarts verricht ook telecardiologie, teledermatoscopie en teledermatologie: dat zijn digitale methoden om nauwgezet overleg te plegen met cardioloog of dermatoloog zonder dat u verwezen wordt naar het ziekenhuis.

  De assistente kan bloeddrukmetingen verrichten, bloedsuikerwaardes meten, CRP meten, uitstrijkjes doen, hechtingen verwijderen, wratten aanstippen met stikstof, wonden verzorgen en oren uitspuiten. Op aangeven van de huisarts doet zij ook ECG’s maken.

  De praktijkondersteuner op somatisch gebied (de zogenaamde POH-S) doet spreekuren op het gebied van diabetes, astma en hart- en vaatziekten. Daarnaast doet zij desgewenst longfunctie-onderzoek en enkel-arm indexmetingen.

  De praktijkondersteuner op psychologisch gebied (de zogenaamde POH-GGZ) doet spreekuur voor mensen met psychische klachten en de praktijkondersteuner op het gebied van verslavingszorg  (de zogenaamde POH-verslavingszorg) doet spreekuur voor mensen die problemen ondervinden door nicotine- of drugsgebruik, of gebruik van te veel alcohol.

 • Privacyreglement van onze praktijk

  Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.

  Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

   

  Huisartsenpraktijk

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

   

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsenpraktijk F. Quispel is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk  als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk F. Quispel hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk F. Quispel Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk F. Quispel is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
  Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Huisartsenpraktijk F. Quispel hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).
  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk F. Quispel wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via <het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

  • Van donderdag 24 januari t/m vrijdag 25 januari 2019
  • Van maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2019
  • Vrijdag 31 mei 2019
  • Van maandag 22 juli t/m vrijdag 26 juli 2019
  • Van maandag 19 augustus t/m 31 augustus 2019
 • Via onderstaande link kunt u onze praktijkfolder downloaden.

  PraktijkfolderQuispel

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent